دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

آزمون خدمات بهداشتی و پشتیبانی برای طرح مراکزحاشیه شهرها و سایر واحد های تابعه به صورت شرکتی

بهمن ماه 96

مشاهده اطلاعات ثبت شده
مشاهده وضعیت پذیرش
دریافت کارت ورود به جلسه
بازیابی کد پیگیری